De Stichting Algemeen

Doelstelling van Stichting KinderBeestFeest
Het KinderBeestFeest wil chronisch zieke kinderen, kinderen met een specifieke zorgbehoefte en/of kinderen met een beperking een onbezorgde tijd geven.

Daartoe wordt eens per jaar voor deze kinderen en hun thuiswonende gezinsleden of verzorgers een kosteloze, zorgeloze en feestelijke avond georganiseerd, in samenwerking met ARTIS.
 
Missie
De kinderen en hun gezinsleden/verzorgers worden voor deze besloten avond uitgenodigd via de instellingen die deze kinderen begeleiden. Het KinderBeestFeest heeft daarvoor afspraken met instellingen in Noord-Holland, Flevoland en Leiden.
 
Bestuursleden
Stichting KinderBeestFeest heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht bestuursleden.
 
Financiële middelen en verantwoording
De stichting beschikt over een bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via deze rekening en worden verantwoord via deze rekening. Deze rekening wordt exclusief gebruikt voor de stichting. Er wordt geen kas gehouden.
 
Uitgangspunt is dat de stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de stichting. Vrijwilligers, waaronder ook de leden van het bestuur, werken allen 100% onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vakantiegeld noch een onkostenvergoeding.
 
De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen zonder winstoogmerk. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
 
De stichting verwerft haar middelen door middel van het verkrijgen van giften en donaties, bijdragen van fondsen, serviceclubs, ondernemers en andere goede doelen organisaties. Ook kan het vermogen van de stichting worden gevormd door hetgeen de stichting verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig verkregen.
 
Door de penningmeester van het bestuur wordt een financiële boekhouding bijgehouden. Deze is dagelijks inzichtelijk op verzoek. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar.
 
Jaarlijks levert de penningmeester een jaaroverzicht op. Dit jaaroverzicht wordt door een onafhankelijk externe gecontroleerd en van een verklaring voorzien. Hierna verleent het bestuur de penningmeester decharge.
 
Het bestuur kan alleen besluiten nemen, ook over financiële uitgaven, indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is en het te nemen besluit door de meerderheid akkoord bevonden wordt.
 
Communicatie
De stichting communiceert naar buiten over onder de meer de doelstelling, verkeersmaatregelen en activiteiten via de eigen website, nieuwsbrieven en social media.
Pers heeft onder geen beding toegang tot ARTIS tijdens het KinderBeestFeest.
 
Beloningsbeleid
Er wordt op geen enkele wijze een vergoeding betaald aan vrijwilligers van het KinderBeestFeest incl. bestuursleden.
Elke vrijwilliger doet vrijwillig, maar niet vrijblijvend mee.
 
Inzet vrijwilligers
Stichting KinderBeestFeest wordt volledig gedreven door vrijwilligers: 5-8 bestuursleden, 7 cluster coördinatoren, 23 coördinatoren en overige vrijwilligers.
 
De coördinatoren zijn contactpersonen en werven vrijwilligers, inventariseren de activiteiten in ARTIS, regelen instellingen die naar het KBF komen, voertuigen en het vervoer. De coördinatoren zijn al maanden van te voren bezig met de voorbereidingen. De organisatie is op basis van vrijwilligheid.
 
Overige vrijwilligers kunnen in diverse categorieën worden geplaatst.
 
In totaal, inclusief bestuursleden en coördinatoren, is er een inzet van ±1500 vrijwilligers.
 
Samenwerking
Samenwerkingspartners zijn o.m. ARTIS, gemeente Amsterdam, hulpdiensten als ambulancediensten/politie/brandweer, Marine, Koninklijke Marechaussee, overheidsorganisaties als belastingdienst/ boswachterij/douane/handhaving en toezicht/prorail/waternet, particuliere organisaties, reddingsbrigade Nederland, KNRM en Rode Kruis.
 
ARTIS
Het KinderBeestFeest vindt plaats in ARTIS (Amsterdam).
ARTIS stelt haar locatie ter beschikking voor het KinderBeestFeest. 
In voorbereiding werkt het bestuur nauw samen met ARTIS en een aantal coördinatoren, maar de organisatie van het KinderBeestFeest ligt volledig bij St. KinderBeestFeest.
 
Instellingen

De kinderen worden via hun instelling uitgenodigd. De coördinatoren van het KinderBeestFeest werken nauw samen met contactpersonen van de instellingen die meedoen.

Het KinderBeestFeest bepaalt welke instellingen er meedoen en het aantal toegangsbewijzen dat zij ontvangen
 
Beschermheer/vrouwe KinderBeestFeest
Burgemeester van gemeente Amsterdam
 
Postadres
Stichting KinderBeestFeest
Postbus 15249
1001 ME Amsterdam
 
Inschrijfnummers
ING Bank : NL45INGB0004914006
Kamer van Koophandel : 34386198
RSIN ANBI nummer : 822185465