De Stichting

Doelstelling van Stichting KinderBeestFeest
Het doel van de Stichting KinderBeestFeest is: “Een jaarlijkse gratis, besloten avondopenstelling van ARTIS organiseren uitsluitend voor kinderen (met specifieke zorgbehoeften en kinderen met een handicap), hun ouders en broertjes en zusjes.”
 
Stichting KinderBeestFeest (KBF) regelt bijkomstigheden van sponsoring, administratie en samenwerkingsverbanden met gevarieerde bedrijven, instellingen en andere betrokken partijen. Met name het vinden en behouden van nieuwe sponsors is van levensbelang voor de Stichting.
 
Missie
De missie van de Stichting KinderBeestFeest is het organiseren van een jaarlijkse, kosteloze avond uit in dierentuin ARTIS, bij voorkeur op de eerste vrijdag van juni (samen met andere dierentuinen die participeren in ‘Dreamnight at Zoo’), voor kinderen (met specifieke zorgbehoeften of een handicap) en hun familieleden (ouders, broertjes en zusjes).
 
Bestuursleden
Stichting KinderBeestFeest heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht bestuursleden. Het bestuur bestaat ultimo april 2018 uit:
 
Dhr. Frank Berg – Voorzitter
Dhr. Sjoerd Arlman – Penningmeester
Mw. Esther Hollenberg – Bestuurslid
Dhr. Hugo Abrahamse – Bestuurslid
Vacant – Bestuurslid
 
Financiële middelen en verantwoording
De stichting beschikt over een bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via deze rekening en worden verantwoord via deze rekening. Deze rekening wordt exclusief gebruikt voor de stichting. Er wordt geen kas gehouden.
 
Uitgangspunt is dat de stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de stichting. Vrijwilligers, waaronder ook de leden van het bestuur, werken allen 100% onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vacatiegeld noch een onkostenvergoeding.
 
De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen zonder winstoogmerk. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
 
De stichting verwerft haar middelen door middel van het verkrijgen van giften en donaties, bijdragen van fondsen, serviceclubs, ondernemers en andere goede doelen organisaties. Ook kan het vermogen van de stichting worden gevormd door hetgeen de stichting verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig verkregen.
 
Door de penningmeester van het bestuur wordt een financiële boekhouding bijgehouden. Deze is dagelijks inzichtelijk op verzoek. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar.
 
Jaarlijks levert de penningmeester een jaaroverzicht op. Dit jaaroverzicht wordt door een onafhankelijk externe gecontroleerd en van een verklaring voorzien. Hierna verleent het bestuur de penningmeester decharge.
 
Het bestuur kan alleen besluiten nemen, ook over financiële uitgaven, indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is en het te nemen besluit door de meerderheid akkoord bevonden wordt.
 
Communicatie
De stichting communiceert naar buiten over onder de meer de doelstelling, verkeersmaatregelen en activiteiten via de eigen website, nieuwsbrieven en social media.
Pers heeft onder geen beding toegang tot ARTIS tijdens het KinderBeestFeest.
 
Beloningsbeleid
Er wordt op geen enkele wijze een vergoeding betaald aan vrijwilligers van het KinderBeestFeest incl. bestuursleden.
Elke vrijwilliger doet vrijwillig, maar niet vrijblijvend mee.
 
Inzet vrijwilligers
Stichting KinderBeestFeest wordt volledig gedreven door vrijwilligers.
Waarvan, 5-8 bestuursleden, 6 cluster coördinatoren, 16 coördinatoren, POc’s en overige vrijwilligers.
 
De coördinatoren zijn contactpersonen en werven vrijwilligers, inventariseren de activiteiten in de dierentuin, regelen instellingen die naar het KBF komen, voertuigen en het vervoer. De coördinatoren zijn al maanden van te voren bezig met de voorbereidingen. De organisatie is op basis van vrijwilligheid.
 
Overige vrijwilligers kunnen in diverse categorieën worden geplaatst.
 
In totaal, inclusief bestuursleden en coördinatoren, is er een inzet van ±1500 vrijwilligers.
 
Samenwerking
Samenwerkingspartners zijn o.m. ARTIS, gemeente Amsterdam, hulpdiensten als ambulancediensten/politie/brandweer, Marine, Koninklijke Marechaussee, overheidsorganisaties als belastingdienst/ boswachterij/douane/handhaving en toezicht/prorail/waternet, particuliere organisaties, reddingsbrigade Nederland, KNRM en Rode Kruis.
 
ARTIS
Het KinderBeestFeest vindt plaats in ARTIS (Amsterdam).
ARTIS faciliteert a.h.w. haar locatie voor het KinderBeestFeest.
In voorbereiding werkt het bestuur nauw samen met ARTIS en een aantal coördinatoren, maar de organisatie van het KinderBeestFeest ligt volledig bij St. KinderBeestFeest.
 
Instellingen
De kinderen worden via hun instelling uitgenodigd. KBF coördinatoren werken nauw samen met contactpersonen van de instellingen die mee doen. St. KBF bepaalt welke instellingen er mee doen en het aantal toegangsbewijzen mogen ontvangen. Uitnodigingen gaan niet op persoonlijke titel.
 
Beschermheer/vrouwe KinderBeestFeest
Burgemeester van gemeente Amsterdam
 
Facts & Figures in het kort
Er komen circa 5000 gasten, bestaande uit de kinderen en hun thuiswonende gezinsleden. De kinderen komen via 42 deelnemende instellingen (w.o. ziekenhuizen)
Er worden zo’n 60 activiteiten in ARTIS georganiseerd voor de kinderen.
Het vervoer van de kinderen en hun familie vindt plaats over land en over water.
Over land worden 350 voertuigen en 150 politiemotoren ingezet. Over water 60 vaartuigen.
 
Postadres
Stichting KinderBeestFeest
Postbus 15249
1001 ME Amsterdam
 
Inschrijfnummers
ING Bank : NL45INGB0004914006
Kamer van Koophandel : 34386198
RSIN ANBI nummer : 822185465
 
PDF
Jaarrekening (volgt)
Akte van Statuten (volgt)
Inschrijving KvK (volgt)
Beschikking ANBI status (volgt)