De Stichting

Postadres
Stichting KinderBeestFeest
Postbus 15249
1001 ME Amsterdam
 
Inschrijfnummers
ING Bank : NL45INGB0004914006
Kamer van Koophandel : 34386198
RSIN ANBI nummer : 822185465
 
Missie
De missie van de Stichting KinderBeestFeest is het organiseren van een jaarlijkse, kosteloze avond uit in dierentuin Artis, bij voorkeur op de eerste vrijdag van juni (samen met andere dierentuinen die participeren in ‘Dreamnight at Zoo’), voor kinderen (met specifieke zorgbehoeften of een handicap) en hun familieleden (ouders, broertjes en zusjes).
 
Doelstelling van Stichting KinderBeestFeest
Het doel van de Stichting KinderBeestFeest is: ” Een jaarlijkse gratis, besloten avondopenstelling van Artis organiseren uitsluitend voor kinderen (met specifieke zorgbehoeften en kinderen met een handicap ) , hun ouders en broertjes en zusjes.
 
Stichting KinderBeestFeest ondersteunt hierbij ook in het organiseren van het vervoer van de gasten met o.a. voertuigen van de diverse hulpverleningsdiensten.
 
Dit gebeurt elke 1e vrijdag in juni!
 
Vrijwilligers
Stichting KinderBeestFeest wordt volledig gedreven door vrijwilligers.
Hierbij een overzicht van de structuur.
 
Organigram
 
Uitnodigingen
Stichting KinderBeestFeest nodigt de instellingen uit. Uitnodigingen gaan niet op persoonlijke titel.
 
Beloningsbeleid
Er is geen beloningsbeleid. Elke vrijwilliger doet vrijwillig, maar niet vrijblijvend mee.
 
Financiële middelen en verantwoording
De stichting beschikt over een bankrekening. Alle inkomsten en uitgaven verlopen via deze rekening en worden verantwoord via deze rekening. Deze rekening wordt exclusief gebruikt voor de stichting. Er wordt geen kas gehouden.
 
Uitgangspunt is dat de stichting een sober uitgavenbeleid voert zodat een maximaal deel van de te ontvangen inkomsten wordt besteed ten gunste van de doelen van de stichting. Vrijwilligers, waaronder ook de leden van het bestuur, werken allen 100% onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden noch vacatiegeld noch een onkostenvergoeding.
 
De stichting verwezenlijkt haar doelstellingen zonder winstoogmerk. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
 
De stichting verwerft haar middelen door middel van het verkrijgen van giften en donaties, bijdragen van fondsen, serviceclubs, ondernemers en andere goede doelen organisaties. Ook kan het vermogen van de stichting worden gevormd door hetgeen de stichting verkrijgt door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze wettig verkregen.
 
Door de penningmeester van het bestuur wordt een financiële boekhouding bijgehouden. Deze is dagelijks inzichtelijk op verzoek. Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar.
 
Jaarlijks levert de penningmeester een jaaroverzicht op. Dit jaaroverzicht wordt door een onafhankelijk externe gecontroleerd en van een verklaring voorzien. Hierna verleent het bestuur de penningmeester decharge.
 
Het bestuur kan alleen besluiten nemen, ook over financiële uitgaven, indien de meerderheid van het bestuur aanwezig is en het te nemen besluit door de meerderheid akkoord bevonden wordt.
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op 9 juni 2017 vond het jaarlijkse KinderBeestFeest plaats in ARTIS in Amsterdam. Het KinderBeestFeest is in 2000 voor het eerst georganiseerd in ARTIS, als initiatief van Ko Veltman en Iris Kuethe.
Het KinderBeestFeest wordt georganiseerd door zo’n 1500 vrijwilligers. Er komen circa 5000 gasten, bestaande uit de kinderen en hun thuiswonende gezinsleden. De kinderen komen via 42 deelnemende instellingen (w.o. ziekenhuizen) uit Noord-Holland en Flevoland.
 
Het vervoer van de kinderen en hun familie vindt plaats over land en over water.
Over land worden 350 voertuigen en 150 politiemotoren ingezet. Over water 60 vaartuigen.
 
Er worden zo’n 60 activiteiten in ARTIS georganiseerd voor de kinderen.
 
Samenwerkingspartners zijn o.m. Natura ARTIS Magistra, hulpdiensten als ambulancediensten/politie/brandweer, Marine, Koninklijke Marechaussee, overheidsorganisaties als belastingdienst/ boswachterij/douane/handhaving en toezicht/prorail/waternet, particuliere organisaties, reddingsbrigades, KNRM en Rode Kruis.
 
Het KinderBeestFeest zal in 2018 plaatsvinden op 1 juni.
 
Communicatie
De stichting communiceert naar buiten over onder de meer de doelstelling en activiteiten via de eigen website, nieuwsbrieven en social media (eigen Facebook pagina en Twitter account). Het meest recente meerjarenbeleidsplan wordt op de website gepubliceerd.
Hierin zijn onder meer opgenomen: een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, een overzicht van de samenstelling van het bestuur en een overzicht van het beloningsbeleid voor vrijwilligers en leden van het bestuur.
 
Bestuursleden
Stichting KinderBeestFeest heeft een bestuur dat bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht bestuursleden. Het bestuur bestaat ultimo april 2018 uit:
 
Dhr. Frank Berg – Voorzitter / Algemene zaken
Dhr. Sjoerd Arlman – Penningmeester
Mw. Esther Hollenberg – Marketing & Sponsoring
Dhr. Hugo Abrahamse – Contacten ARTIS, gemeente Amsterdam en overige stakeholders
Vacant – ICT
 
Alle bestuursleden werken 100% onbezoldigd. Er wordt op geen enkele wijze een vergoeding betaald aan vrijwilligers van het KinderBeestFeest incl. bestuursleden.
 
Beschermheer/vrouwe KinderBeestFeest
Burgemeester van Amsterdam
 
Comité van Aanbeveling
Volgt